SHIMA SEIKI 島精機製作所

新闻发布

2020年10月13日 服务网点

更新了全球网络:SHIMA SEIKI ITALIA S.p.A.

意大利:SHIMA SEIKI ITALIA S.p.A.:地址变更

SHIMA SEIKI ITALIA S.p.A.管辖:
罗马尼亚
门的内哥罗
摩尔多瓦
瑞士
塞尔维亚
斯洛文尼亚
匈牙利
突尼斯


TOP>新闻发布> 服务网点 >更新了全球网络:SHIMA SEIKI ITALIA S.p.A.

TOP